Calendari Escolar 2022/2023

Calendari Escolar 2022/2023

1.- INICI I FI DE CURS:
Segons la RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022:
Les activitats escolars del curs acadèmic 2022-2023 s’iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:
1. En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.
2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran el 12 de setembre de 2022 i finalitzaran el 21 de juny de 2023.

2.- VACANCES:
Els períodes de vacances del curs 2022-2023 seran els següents:
1.- Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, tots dos inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 6 al 17 d’abril de 2023, tots dos inclusivament.

3.- DIES FESTIUS:
Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya.
1 de novembre, Festa de tots els Sants.
6 de desembre, Dia de la Constitució.
8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció.
1 de Maig Dia Internacional dels Treballadors.

4.- FESTIUS LOCALS (MIA i Consell Escolar Municipal)
Durant aquest curs escolar els festius determinats pel M.I.A i el Consell Escolar Municipal són:
31 d’Octubre, Puente Tots els Sants.
05 de Desembre, Pont de la Constitució.
17 de març, Setmana Fallera.
17 d’Abril, Sant Vicent.
21 d’Abril, Disfresses Festes del Poble.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 en la Comunitat Valenciana.

Ple del M.I.Ajuntament de Cullera en data 31 de maig de 2022

Consell Escolar Municipal en data 20 de juliol de 2022
3ª Jornada MIAC: Activat+

3ª Jornada MIAC: Activat+

COMPARTIM INNOVACIÓ EDUCATIVA

El passat 12 de març el Col·legi Immaculada Concepció va participar com tallerista en la 3a Jornada MIAC: Activat+ que es va realitzar en el Col·legi Internacional Albereda d’Osuna a Madrid. Durant aquestes jornades vam poder estar en contacte amb persones capdavanteres en innovació educativa en tots els àmbits. Comencem el matí amb una reflexió sobre el paper del “Mestre de hui” duta a terme per En Fernanado Botella on vam veure el paper tan important que exercim per a la societat i per als nostres alumnes des de l’aula com a facilitadors, col·laboradors i guies del seu aprenentatge. Un aprenentatge des del cor, de cor a cor, on l’alumne és el centre i les tècniques i tecnologies educatives tenen la seua fi. 

Passem després a compartir tallers i experiències amb altres centres educatius. Nosaltres portem la nostra experiència i manera de treballar la Geografia i Història en 2n d’ESO a través de la ludificació: “Històries de foc i gel”. Aquest projecte s’ambienta en la sèrie Joc de Trons, en ell els alumnes treballen els processos històrics de la Història medieval i moderna d’Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana durant el primer i el segon trimestre del curs escolar d’una manera lúdica i eficaç.

Aquest projecte naix d’una anàlisi seriosa sobre l’adquisició de coneixements per part de l’alumnat. Els aprenentatges desenvolupats eren deficients i poc significatius, no s’arribaven a desenvolupar metaconceptes associats al pensament històric: causa i conseqüència, rellevància històrica o interpretació del passat i, simplement, s’implementava un aprenentatge memorístic i reproductiu, “aprenc i vomite el que he memoritzat per a aprovar un examen”. 

Partint d’aquest paradigma vam entendre que no era incapacitat dels estudiants, sinó que havíem de canviar alguna cosa per a motivar als alumnes davant la matèria. Per tot això, fem un canvi metodològic amb l’objectiu de millorar els resultats, motivar l’aprenentatge i treballar valors humans i ciutadans, tan importants en el nostre projecte educatiu.

Ens plantegem ludificar per a motivar als alumnes, però tenint en compte quin tipus d’activitats havíem de generar per a modelar al final persones aptes per a viure en societat, per la qual cosa la ludificació en si no havia de ser més que un mitjà per a això. Hem aconseguit generar un aprenentatge significatiu de la història, els alumnes estan motivats a través d’una narrativa, missions i reptes que els permeten desenvolupar-se tant a nivell individual com col·lectiu.

Tot aquest treball es realitza principalment a través d’un suport digital creat per professors per a alumnes, partint de les seues inquietuds per a cridar la seua atenció. Totes les tasques i reptes que es plantegen s’avaluen a través de rúbriques i llistes d’acarament que els alumnes tenen prèviament, en les quals se’ls indica que se’ls demanarà i ells saben per endavant que han de fer per a obtindre la màxima puntuació. Tot aquest procés ve al seu torn guiat pel professor d’aula de la matèria el qual els proporciona el *feed-back necessari per a obtindre els millors resultats possibles i indicar-los en quin grau s’ha adquirit aprenentatge.

El Col·legi Immaculada Concepció – Fundació Bou és un col·legi concertat Diocesà que abasta des d’Educació Infantil 1 any fins a 4t de l’ESO. 

Estem centrats en l’educació a través d’una identitat catòlica, en un entorn natural, creiem fermament en la conciliació familiar, implementant projectes d’innovació pedagògica i competència digital.

Tenim un equip humà compromés amb el desenvolupament integral dels alumnes des de la seua formació inicial i per a tota la vida.

Horari Dia 9 de setembre 2021

Horari Dia 9 de setembre 2021

Benvolgudes famílies,

Donada a la situació actual de l’epidèmia, per a oferir un entorn segur a l’alumnat i personal docent, us fem arribar algunes directrius organitzatives:

 1. La incorporació dels alumnes es farà de manera escalonada. És important complir els horaris establits.
 2. Els grups d’infantil i primària estan constituïts com a grups de convivència estable pel que podran interactuar entre ells dins del seu grup.
 3. Els grups d’Educació Secundària hauran de guardar una distància de 1,2m sempre que el nivell d’alerta ho permeta.
Horari Incorporació Progressiva - Infantil 3 anys - Curs 2021/2022

Horari Incorporació Progressiva - Infantil 3 anys - Curs 2021/2022

INCORPORACIÓ PROGRESSIVA INFANTIL 3 ANYS

Des d’Alonso a Ferrer

Desde García a Palero

Desde Peiró a Widmaier

 

Des d’Alonso a Morales

Desde Moscardó a Widmaier

TOTSLOS ALUMNOS

Llistat de Llibres i Adquisició del Material

Llistat de Llibres i Adquisició del Material

Indicacions per a l'adquisició del material

Accedeix i informa't dels diferents processos mitjançant els quals pots adquirir el material per a aquest curs.

LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL

Punxa ací si vols conéixer el llistat de llibres i material que utilitzaran els alumnes en les etapes de Primària i Secundària.

Si es realitza el pagament a través de la web és possible que el resguard estiga en la carpeta SPAM

Recorda INDICAR el nom de l’alumne/a a les observacions

Bo Infantil 2021 / 2022

Bo Infantil 2021 / 2022

Del 23 de juny al 12 de juliol inclusivament.

La sol·licitud (annex I) estarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Per a l’alumnat que NO haja participat en cursos anteriors s’haurà d’entregar la sol·licitud (annex I) juntament amb la documentació:

 • Fotocòpia acarada del passaport (sol estrangers sense NIE) en vigor de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar que signen en l’apartat E de dades de la unitat familiar de la sol·licitud.
 • Fotocòpia acarada del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
 • Fotocòpia acarada de la targeta *SIP (Sistema Informació Poblacional) de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajuda.
 • Fotocòpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat en el cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili.
 • En el cas que se sol·licite l’ajuda per a un *nasciturus s’aportarà certificació mèdica oficial que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l’estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s’emetrà per la persona col·legiada mèdica del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s’aportarà certificat emés per la persona col·legiada mèdica de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s’acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d’obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d’aquesta.
 • En el cas de divorcis, separacions i custòdies compartides, s’aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d’empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l’alumne o alumna sol·licitant de l’ajuda.
 • En el cas d’alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s’acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s’acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l’ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l’ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l’ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s’enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.
Banc de Llibres 2021/2022

Banc de Llibres 2021/2022

INSTRUCCIONS I REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL CURS 2021/2022

 • Les famílies de l’alumnat matriculat en 5 anys en el 20-21, i altres que vulguen  participar per primera vegada en el banc de llibres, hauran d’emplenar una sol·licitud  telemàtica i entregar-la signada en el centre el 22 de juny de 2021. ( Veure informació  5 anys)  
  L’alumnat ja participant en el curs 2020-2021 en el programa de banc de llibres,  no haurà de presentar cap sol·licitud.  
  El lliurament del lot complet de llibres del curs 2020-2021 és obligatòria i es  realitzarà en el centre on l’alumne estiga matriculat el curs actual. Cal tindre  en compte, tal com indica la normativa, que “La deterioració dels materials per mala  utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació de reposar el material  deteriorat o extraviat”. (Veure Instruccions Lliurament Llibres Curs)  
  Excepcions: 
  L’alumnat matriculat en 1r i 2n de Primària en el curs actual que tinguen  materials no reutilitzables (es podran entregar a les famílies a la finalització  del curs)   
  Si l’alumne/a causa BAIXA en el centre, igualment ha de fer el lliurament en el  centre on cause baixa.  
  Cal presentar el document de Lliurament de llibres de text i material curricular  tant si s’entrega el lot de llibres com si no.  
  Aquest document estarà disponible en la web del centre per a cada curs, perquè el  imprimisquen i l’emplenen, i així entregar-lo al costat del lot de llibres; en cas de no poder  imprimir el document, se’ls facilitarà en el centre, però ha d’acudir el representant  legal per a signar.  
 • Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en  aquest document l’opció corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l’obligació  de retornar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.  Les famílies marcaran les caselles corresponents, ja facen el lliurament del lot complet,  parcial o renuncien a participar en el banc de llibres, i indicaran els llibres de text o  material curricular que entreguen. El centre revisarà l’estat d’aquests. 
 • Les famílies participants del banc de llibres rebran un lot de llibres per al curs 21- 22 si la subvenció de la “Conselleria” no és suficient per a reposar els lots complets o  llicències que facen falta, les famílies hauran de pagar aquells que no s’incloguen en el  banc de llibres. Una vegada estiga tot revisat s’informarà.

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Instruccions 1/2 PRI
Instruccions 3/4/5/6 PRI
23 d'Abril Dia del Llibre

23 d'Abril Dia del Llibre

Aquest divendres 23 d’abril  amb motiu del Dia Internacional del Llibre ho hem celebrat amb una jornada de disfresses   i seguint el lema d’aquest any: “He escollit llegir”, l’alumnat i el professorat  ha vingut disfressat amb algun complement o disfressa completa relacionada amb la història d’un llibre escollit: un personatge de conte, un protagonista de la història, un objecte representatiu, un animalet, un escriptor/a … 

Al llarg de la jornada s’han dut a terme jocs tradicionals i tallers sobre la lectura, i hem emplenat l’arbre dels llibres on els nostres alumnes han col.locat les seues recomanacions de lectures per compartir-les amb altres companys.

Commemorant aquesta data memorable s’han lliurat els premis del IV Concurs 

Literari IC, que participen 5é-6é de Primària / 1r-2n d’ESO / 3r-4t d’ESO.

El Tema d’aquest any: La covid a les nostres vides i 2 modalitats de participació: relat breu i microrelat 

Els premis han consistit en 3 primers premis, 3 segons premis i 3 tercers premis, per a cada modalitat.

Els premiats han sigut:

Microrelat

1r  Premi 6é Nacho Romero – Llegenda de la covid

1r  Premi 2n ESO Milena – Com és la teua història?

1r Premi 3r ESO Inés Albero – Felicidad perdida

2n Premi 6é Aitana Ferrer – Sense títol

2n Premi 1r ESO Mireia Bolufer – La leyenda legendaria

 2n Premi  4t ESO María Hoyo – Cambio de realidad

3r Premi 6é Anna Creus – Herois del segle XXI

3r Premi 1r ESO Nerea Villarroya – El héroe sin superpoderes

3r Premi 4t ESO Héctor Ferrer – Cronos

Relat breu 

1r  Premi  6é Miriam Romero – Un tiempo difícil

1r  Premi 2n ESO Aurora Martínez – Estàs enmig d’una pandèmia

1r Premi 3r ESO Tania Navarro – Virus nostálgico

2n Premi 5é Quique Romero – Jo contant una llegenda als meus néts

2n Premi 2n ESO Victoria Costa – El llibre del present

 2n Premi 3r ESO Julia Jarreta – Sin título

3r Premi 3r ESO Arantxa Cerveró – La seua experiència

Fundació Juan Bonal convoca la I Carrera Solidària Virtual

Fundació Juan Bonal convoca la I Carrera Solidària Virtual

La solidaritat segueix present entre nosaltres i és hui més important que mai, malgrat les dificultats i restriccions que han sorgit a causa de la pandèmia mundial.

Les persones més vulnerables i desfavorides continuen necessitant la nostra ajuda, i els projectes de cooperació i ajuda al desenvolupament que porta avant Fundació Juan Bonal no poden detindre’s. A més, les emergències ens espenten a actuar per a cobrir les necessitats de les persones amb menys recursos.

Així, Fundació Juan Bonal ha organitzat la I Carrera Solidària Virtual, una iniciativa amb la qual fer costat a el Projecte de Nadal 2020, que té per objectiu reconstruir la Guarderia de La nostra Senyora de la Fuensanta, a Hondures. Aquesta guarderia era un pilar fonamental de la comunitat, assistint als més xicotets i a les seues famílies. Però, desgraciadament, el pas de el huracà Eta va acabar amb aquesta missió. A més de tots els danys personals i materials que va causar aquest huracà, va destruir completament la guarderia, que va quedar coberta de fang i assolada. Ara, Fundació Juan Bonal vol reconstruir-la perquè torne a desenvolupar la seua important labor social.

Per a donar suport a aquest projecte, la I Carrera Solidària Virtual vol unir esport i valors humans. Seguint la imatge de el Pare Juan Bonal i dels corriols que va recórrer en la seua vida, demanant almoina per a socórrer als més pobres, molts s’uneixen per a convertir quilòmetres en solidaritat. A través de la web www.rockthesport.com, pots inscriure’t en la carrera i aportar el teu donatiu. Rebràs una samarreta esportiva i formar part d’aquesta iniciativa que ajudarà a reconstruir la Guarderia de La nostra Senyora de la Fuensanta. Pots triar entre diferents longituds de trajecte, i entrenar fins al dia de la carrera, que tindrà lloc durant la setmana del 13 al 21 de març. Llavors, tots els inscrits correran en la distància, però units en l’esperança de marcar una diferència i fer realitat el projecte solidari que reconstruirà la guarderia. I si no pots córrer, també pots apuntar-te en la modalitat de dorsal “zero” per a ser part d’aquesta carrera.

L’objectiu de la I Carrera Solidària Virtual de Fundació Juan Bonal és aconseguir els 20.000 quilòmetres recorreguts entre tots els participants, i el vertader premi, compartit per tots, serà el d’haver format part d’una iniciativa que retornarà als xiquets la Guarderia de La nostra Senyora de la Fuensanta i ens recordarà que la solidaritat continua viva gràcies a la contribució de cadascun de nosaltres.

Inscriu-te i participa!

INSTRUCCIONS D'INSCRIPCIÓ

Per a les inscripcions realitzades abans del divendres 26 de febrer i que posen com a centre per a recollir les samarretes “Col·legi Santa Ana d’Algemesí” i envien el número de dorsal amb el nom a admin@iccullera.com els recollirem nosaltres les samarretes quan estiguen disponibles i els informarem quan poden passar pel Col·legi Immaculada Concepció a recollir-les.

Esdeveniment: I Carrera Solidària Virtual de Fundació Juan Bonal
Inscripció, recorregut i donatius: https://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/reto-fundacion-juan-bonal
Data de la carrera: 13 al 21 de març
Projecte secundat: Reconstrucció de la Guarderia de La nostra Senyora de la Fuensanta