Menjador

El centre disposa d’un ampli menjador escolar per a 60 alumnes. El servei de menjador durant aquest curs està servit per l’empresa de servei d’àpats IRCO. Els menús estan adaptats a les necessitats dels alumnes.

Llistat de preus
general

No posts found!

INDICA a les observacions per a quin alumne/a i dia és

llistat de preus
escoleta

No posts found!

INDICA a les observacions per a quin alumne/a i dia és

INFANTIL/PRIMARIA/ESO

MENÚ ESCOLETA

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

PROTOCOL PER Al SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

 • Abans de procedir al menjar s’ha de realitzar una correcta rentada de mans amb aigua i sabó. Aquesta maniobra es repetirà a la finalització d’aquesta. Hi ha a la disposició de l’alumnat dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

 • El personal de menjador recordarà i reforçarà el missatge de no compartir aliments, estris ni begudes.

 • En el menjador escolar hi ha cartells informatius sobre les normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (rentada de mans, distanciament i ús de màscares).

 • Utilització de les pròpies aules per a menjar, per als alumnes del primer cicle d’Infantil. Per a això es garantirà les condicions higièniques de les aules que proporcionen la seguretat alimentària adequada. El menjar calent se servirà mitjançant la utilització de carros calents amb safates o servint-se amb la menor antelació possible al seu consum.

 • Per a això cada classe, té el seu propi carret amb tots els utensilis: plats, pitxers i safates per a servir el menjar.

 • El temps de menjador escolar pot ser una oportunitat  educativa inclosa en la formació de l’alumnat, podent involucrar als alumnes en la preparació de l’espai per a menjar, l’assumpció de les normes d’higiene (ús de davantals, màscares i capell, llavat de mans i ús de gel desinfectant) per a la preparació del servei del menjar, l’acte alimentari i la recollida posterior i mesures higièniques posteriors.

 • Utilització del menjador escolar. En general, s’organitzarà l’espai del menjador i els horaris de tal forma que es possibilite el compliment de la distància interpersonal de 1,5 m.

 • En el cas dels grups estables de convivència, no serà necessari mantindre entre els escolars del mateix la distància interpersonal però sí amb altres persones alienes al grup.

 • S’han marcat i s’ha senyalitzat circuits d’entrada i eixida i llocs d’espera previs al servei.

 • És obligatori portar màscara en els circuits d’entrada i eixida del menjador o en els locals on es menge.

 • Les safates seran dispensades i recollides per una única persona.
  Es diferenciarà les safates que tenen com a destí comensals amb al·lèrgia i intolerància alimentària.

 • L’empresa de servei d’àpats IRCO posseeix el seu propi pla de prevenció *COVID.

Neteja i ventilació en el menjador escolar

 • Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.
 • Segons el nombre de comensals es podrà organitzar dos torns de menjador. Si fora així es realitzaria una neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.
 • Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major temps possible.