HISTÒRIA

Una de les institucions més antigues de Cullera és la Fundació BOU, els orígens de la qual es remunten al segle XIX.

Quan el 5 d’agost de 1877, En Agustín Bou (advocat i president de la Diputació de València) i Na Rita Gomis van patir la dolorosa pèrdua de la seua única filla, Na María de la Concepció, van decidir disposar del seu patrimoni per a una piadosa causa: d’acord amb la seua professió de fe catòlica, van crear a Cullera, el 9 de juny 1878, un Col·legi-Asil per a xiquetes òrfenes on foren educades cristianament, sota la invocació de la Immaculada Concepció de María, en memòria de la seua filla. Per al seu sosteniment van crear el 4 de maig de 1882 la Fundació que ho sufragara amb les seues rendes.

La fe i voluntat catòlica d’aquest matrimoni benefactor en crear la Fundació queda patent en el testament fundacional o codicil, on designen com a President de la mateixa al Sr. Arquebisbe de València i Vicepresident al rector dels Sants Joans de Cullera, així com a les Germanes Carmelites de la Caritat encarregades d’assistir el Col·legi-Asil.

Al llarg dels anys la Fundació ha sobreviscut als avatars de la història com la guerra civil que va ocasionar la mort martirial de la sencera comunitat religiosa de les nou Germanes Carmelites de la Caritat i el seu capellà. També s’ha hagut d’anar adaptant als temps amb un nou Col·legi concertat i mixt. S’ha sotmés a les noves lleis que regeixen a les fundacions amb diverses actualitzacions dels seus Estatuts. I ha vist el pas de les Germanes Carmelites de la Caritat que el van deixar en 1966 i de les Germanes de la Caritat de Santa Ana que els van succeir en 1967 i que també van deixar el col·legi el 10 de juny de 2005.

En fidelitat als Estatuts que regeixen la Fundació i de conformitat amb la Llei de Fundacions de la Generalitat Valenciana, el 27 de desembre de 2005, el Sr. Arquebisbe de València,  va constituir una nova junta de Patrons de la Fundació de la Comunitat Valenciana Col·legi-Asil de la Immaculada Concepció (coneguda popularment com a Fundació BOU) que ell presideix i que consta de President, Vicepresident-Interventor, Administrador-Secretari i cinc Vocals.

fins

La Fundació té per objecte:

  • El sosteniment del Col·legi Immaculada Concepció, amb la finalitat de poder admetre, atendre, ensenyar i educar a xiquetes o xiquets orfes nascuts o residents a Cullera, al costat dels altres xiquets i xiquetes admesos en el Col·legi segons la legalitat vigent.
  • La dotació de beques i ajudes necessàries que la Fundació estime oportú per als xiquets i xiquetes orfes del Col·legi.

El Col·legi serà regit per un Patró que, com a Director Titular del Centre,ostentarà la representació de la Fundació com a Entitat Titular. El Director Titular tindrà la responsabilitat de la selecció i contractació del personal docent i no docent, i nomenarà les persones i òrgans de govern necessaris per a la direcció i gestió del centre en arranjament a la legalitat. Correspon al Patronat de la Fundació determinar la manera en què s’hauran de complir els fins enumerats en aquest article. Les prestacions de la Fundació s’atorgaran de forma no lucrativa.

BENEFICIARIS

Seran potencials beneficiaris de la Fundació les xiquetes o xiquets orfes totals o de pare o de mare, amb edats compreses entre les quals es cursen estudis en el Col·legi, nascuts o residents a Cullera. En la selecció dels beneficiaris s’atendrà principalment els següents criteris: situació de pobresa, orfandat, necessitat, estat de salut, etc. Així mateix tindran preferència els que professen la Religió Catòlica. La Fundació atorgarà amb criteris de imparcialitat, objectivitat i no discriminació, els seus beneficis a les persones o entitats que reunint les condicions expressades anteriorment estime el Patronat que són legítims creditors d’aquests, d’acord amb les bases, normes o regles que establisca a aquest efecte. Ningú podrà al·legar enfront de la Fundació, dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua atribució a persona o entitat determinada.

ORGANIGRAMA

President:
En Luis Molina Mestre, Cura Pàrroc de la Parròquia Sants Joans de Cullera
 

Vicepresident Interventor:
Vicario de la Parròquia Sants Joans de Cullera

Administrador Secretari:
En Federico Salvia García.

Vocals:

En Antonio Bru Fenollar.

En Joaquín Martí Pérez.