Informació convocatòria de les proves homologades del nivell A2 al curs 2022/2023.

Al nostre centre es realitzen les  proves de Nivell Bàsic (A2) d’ANGLÉS .

Requisits:

 • Tindre setze anys o complirlos l’any 2023.
 • Estar matriculat en el nostre centre.
  Proves
 • La prova homologada s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).
 • La prova d’anglès es realitzarà el 21 de març de 2023 a les 11h.
 • L’alumnat haurà de portar en la
  prova el seu DNI.

Sol·licitud

 • Del 22 al 28 de febrer l’alumnat interessat ha d’omplir la sol·licitud d’inscripció, que prèviament serà facilitada a classe, i presentar-la en la secretaria del centre.

Avaluació

 • Per a aprovar i obtindre així el certificat del Nivell Bàsic serà necessari obtindre, almenys, el 50% de la puntuació total possible en cadascuna de les quatre destreses.
 • Al percentatge obtingut en cadascuna de les destreses de què consta la prova homologada se li
  sumarà un 10% només en el cas que l’alumne o alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger objecte de la prova en el curs immediatament anterior al de la celebració de l’esmentada prova. 
 • S’avalua com a APTE o NO APTE. Per a obtindre l’APTE, s’ha d’obtindre un percentatge de puntuació mínim del 65%.

Certificació

 • Es sol·licita en la Secretaria del centre previ pagament de la taxa corresponent MOD 046.
 • L’alumnat que no obtinga el certificat del Nivell Bàsic podrà sol·licitar l’expedició d’una certificació acadèmica si haguera aconseguit el domini requerit en alguna o en diverses destreses de la prova
  homologada.  Aquesta certificació “parcial” no eximeix de l’obligatorietat de realitzar la prova completa per a obtindre el certificat en posteriors convocatòries.

Reclamacions

 • Per escrit, en el termini de 3 dies hàbils després de la publicació de les qualificacions.

Recursos

×