Bo Infantil 2021 / 2022

Bo Infantil 2021 / 2022

Del 23 de juny al 12 de juliol inclusivament.

La sol·licitud (annex I) estarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Per a l’alumnat que NO haja participat en cursos anteriors s’haurà d’entregar la sol·licitud (annex I) juntament amb la documentació:

  • Fotocòpia acarada del passaport (sol estrangers sense NIE) en vigor de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar que signen en l’apartat E de dades de la unitat familiar de la sol·licitud.
  • Fotocòpia acarada del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement.
  • Fotocòpia acarada de la targeta *SIP (Sistema Informació Poblacional) de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajuda.
  • Fotocòpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat en el cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili.
  • En el cas que se sol·licite l’ajuda per a un *nasciturus s’aportarà certificació mèdica oficial que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l’estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s’emetrà per la persona col·legiada mèdica del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s’aportarà certificat emés per la persona col·legiada mèdica de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s’acompanyarà una declaració responsable de la interessada indicant la impossibilitat legal d’obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d’aquesta.
  • En el cas de divorcis, separacions i custòdies compartides, s’aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d’empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l’alumne o alumna sol·licitant de l’ajuda.
  • En el cas d’alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s’acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s’acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l’ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l’ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l’ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s’enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.
Festival Nadal 2020

Festival Nadal 2020

Benvolgudes famílies, 

Acabem un trimestre molt intens, en el qual hem compaginat la nostra tasca educativa amb la crisi sanitària. 

El nostre centre ha demostrat un gran nivell d’adaptació i de resposta davant la necessitat d’organitzar-se per a començar el curs i després mantindre aqueixa organització enmig de la crisi del coronavirus. En tot aquest trimestre només s’ha detectat en el centre un cas aïllat i controlat en l’etapa de secundària. 

El nadal és temps de reflexió, d’esperança i d’agraïment, per això voldríem agrair-los tot el suport que hem rebut aquest temps i la confiança depositada en nosaltres. Sense el suport de les famílies no hauríem pogut realitzar bé la nostra funció. 

Des de la Conselleria de Sanitat ens recorden que hem de continuar complint en aquests dies de vacances amb totes les mesures sanitàries, hem de cuidar-nos per a tornar després de festes amb totes les garanties i poder portar una escolaritat amb tota normalitat, estem preparats per a això. 

Encara ens queden dos trimestre molt intensos, toca reposar forces en aquests dies de vacances i on millor que al costat del Xiquet Déu que ve de nou per a renovar la nostra esperança.

BON NADAL I PROSPERE ANY NOU 

Equip Directiu

FESTIVAL NADAL ESCOLETA

FESTIVAL NADAL INFANTIL

FESTIVAL NADAL PRIMARIA

FESTIVAL NADAL SECUNDARIA

Niña María 2020

Niña María 2020

Hui, 20 de Novembre, hem celebrat la festa de la Xiqueta María. Encara que enguany hem hagut de fer-ho de manera diferent, ja que no hem pogut portar-la en processó fins a la parròquia, hem celebrat allí l’eucaristia amb els alumnes de 4t d’ESO i les seues famílies i posteriorment hem preparat un xicotet altar al pati de la muntanya del col·le perquè tots els cursos pogueren pujar a saludar-la i fer diverses ofrenes🌷🌹💐
✨Un dia especial…Sempre!!!✨👏🏻

Instruccions Justificació Bo Infantil

Instruccions Justificació Bo Infantil

Des de l’oficina tècnica del bo infantil ens traslladen la següent informació perquè li la traslladem:

  • S’ha enviat un correu electrònic, bonoinfantil@memorandum.net,  a les famílies amb les instruccions sobre com realitzar la justificació. El correu electrònic amb l’enllaç de justificació encara NO s’ha enviat, s’enviarà en breu
  • Les famílies que no hagen rebut el correu electrònic  amb les instruccions, han de revisar totes les carpetes del seu correu: *SPAM, promocions, comercials etc, ja que a vegades l’e-mail es desvia a aqueixes carpetes. En el cas que després de revisar-lo seguisquen sense trobar-ho, han d’informar el centre/escola. És necessari comprovar el correu electrònic i el telèfon són els actuals.

Per a justificar l’assistència hi ha un termini d’una setmana des del moment en què es rep el correu per a realitzar la justificació.

GRÀCIES

Llistat definitiu de les Ajudes de Bo Infantil

Llistat definitiu de les Ajudes de Bo Infantil

Se’ls comunica que ja han eixit les llistes definitives dels bons Infantils. Informar-los que hi ha hagut variacions, en alguns casos, en l’assignació econòmica respecte a les provisionals.

Es pot consultar a través d’aquest enllaç 

https://gestioboinfantil.edu.gva.es/bonoinfantil/consultarresolucionalumno.zul?idioma=es.

Llistat definitiu: Accés família  (el *SIP consta de 10 dígits)

A partir d’aquest llistat es procedirà regularitzar la mensualitat.

Rebeu una cordial salutació.

Llistat provisional de les ajudes de bo Infantil 20/21

Llistat provisional de les ajudes de bo Infantil 20/21

Benvolguts pares i mares:

Se’ls comunica que ja es pot accedir a la pàgina de Conselleria http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo i consultar el llistat provisional de les ajudes de bo Infantil.

 Llistat provisional: Accés família  (el *SIP consta de 10 dígits)

(Termini d’al·legacions del 18 de setembre a l’1 d’octubre).

A partir d’aquest llistat es procedirà a realitzar el cobrament de la mensualitat.

Rebeu una cordial salutació.