Llistat Privisional Bo Infantil 1920

S’informa als pares/mares de La Escoleta La Inmaculada que participen en la convocatòria del curs 2019-20 que es troba disponible, a través de l’aplicació informàtica “Bo Infantil”, el llistat provisional d’admesos i exclosos, en relació amb l’alumnat que participa.

En aquest llistat consta el detall de les sol·licituds acceptades, les quantitats provisionals de les ajudes concedides, així com les sol·licituds excloses i el motiu de l’exclusió.

Les dades i els imports provisionals podran ser consultats per les persones sol·licitants en la pàgina web de la Conselleria:

Accés Consulta Families

Davant de qualsevol exclusió o problema passeu pel centre per a enviar la documentació pertinent.

TERMINI AL·LEGACIONS: DEL 12 AL 25 DE SETEMBRE, ambdós inclosos

 


Se informa a los padres/madres de La Escoleta La Inmaculada que participan en la convocatoria del curso 2019-20 que se encuentra disponible, a través de la aplicación informática “Bono Infantil”, el listado provisional de admitidos y excluidos, en relación con el alumnado que participa.

En este listado consta el detalle de las solicitudes aceptadas, las cantidades provisionales de las ayudas concedidas, así como las solicitudes excluidas y el motivo de la exclusión.

Los datos y los importes provisionales podrán ser consultados por las personas solicitantes en la página web de la Conselleria:

Acceso Consulta Familias

Frente a cualquier exclusión o problema pasad por el centro para enviar la documentación pertinente.

PERÍODO ALEGACIONES: DEL 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE, ambos incluidos

×