Fi Social

FINS

La Fundació té per objecte:

  • El sosteniment del Col·legi Immaculada Concepció, amb la finalitat de poder admetre, atendre, ensenyar i educar a xiquetes o xiquets orfes nascuts o residents a Cullera, al costat dels altres xiquets i xiquetes admesos en el Col·legi segons la legalitat vigent.
  • La dotació de beques i ajudes necessàries que la Fundació estime oportú per als xiquets i xiquetes orfes del Col·legi.

El Col·legi serà regit per un Patró que, com a Director Titular del Centre,ostentarà la representació de la Fundació com a Entitat Titular. El Director Titular tindrà la responsabilitat de la selecció i contractació del personal docent i no docent, i nomenarà les persones i òrgans de govern necessaris per a la direcció i gestió del centre en arranjament a la legalitat. Correspon al Patronat de la Fundació determinar la manera en què s’hauran de complir els fins enumerats en aquest article. Les prestacions de la Fundació s’atorgaran de forma no lucrativa.

BENEFICIARIS

Seran potencials beneficiaris de la Fundació les xiquetes o xiquets orfes totals o de pare o de mare, amb edats compreses entre les quals es cursen estudis en el Col·legi, nascuts o residents a Cullera. En la selecció dels beneficiaris s’atendrà principalment els següents criteris: situació de pobresa, orfandat, necessitat, estat de salut, etc. Així mateix tindran preferència els que professen la Religió Catòlica. La Fundació atorgarà amb criteris de imparcialitat, objectivitat i no discriminació, els seus beneficis a les persones o entitats que reunint les condicions expressades anteriorment estime el Patronat que són legítims creditors d’aquests, d’acord amb les bases, normes o regles que establisca a aquest efecte. Ningú podrà al·legar enfront de la Fundació, dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua atribució a persona o entitat determinada.