Perfil de l'alumne

Els alumnes, com a persones en procés de formació integral que contribuirà al ple desenvolupament de la seua personalitat, són el centre de tota l’activitat educativa del nostre Centre.

El dret a l’educació dels alumnes i les alumnes inclou: la formació en els valors i principis recollits en la normativa internacional, la consecució d’hàbits intel·lectuals i socials i estratègies de treball, el coneixement del seu entorn social i cultural immediat, especialment, de la llengua, història, geografia, cultura i realitat de la societat actual, l’orientació educativa i professional, la formació per a la pau, així com l’educació emocional per a poder afrontar adequadament les relacions interpersonals.

A més dels drets i deures que se’ls reconeixen a tots en la legislació vigent, el nostre Col·legi assigna drets preferents als alumnes amb necessitats especials. Referent a això, i dins de les possibilitats del Centre, cobraran especial importància la programació d’atenció individualitzada, el reforç educatiu i, en general, totes aquelles activitats reglades i no reglades destinades a la compensació de dèficits de divers origen.